Selecteer een pagina

Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren over de aard, omvang en doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder

[Stichting ArtAaalten, Loes Tieman, voorzitter van de Art Aalten Stichting TEL 0031 615441023, Mail: info (at) hk-septemberkunst.nl / Mail: info (at) septemberkunst.de]

informeren.

De exploitant van de website neemt uw privacy serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet. Aangezien wijzigingen in dit Privacybeleid kunnen worden aangebracht door middel van nieuwe technologieën en de voortdurende evolutie van deze Site, raden we u aan om het Privacybeleid periodiek te herzien.

Definities van de gebruikte termen (bijv. “Persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in artikel 4 AVR.

toegang tot de gegevens

Privacybeleid voor het gebruik van serverlogbestanden

De websitebeheerder of paginaprovider (STRATO) verzamelt gegevens over toegangen tot de site en slaat deze op als “serverlogbestanden”.
De volgende gegevens worden vastgelegd:

• Bezocht website
• Tijd op het moment van toegang
• Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
• Bron / referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen
• Gebruikte browser
• Besturingssysteem gebruikt
• IP-adres gebruikt (indien nodig in geanonimiseerde vorm)

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. De exploitant van de website behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

De opslag van de gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, voor. B. om gevallen van misbruik te verduidelijken. Als gegevens om bewijsredenen moeten worden ingetrokken, worden ze uitgesloten van de verwijdering totdat het incident definitief is verhelderd.

Telkens wanneer u deze website bezoekt, gaat uw IP-adres tijdelijk naar onze contractant STRATO. In overeenstemming met §28 DSGVO hebben we een processorcontract met hen gesloten om te voldoen aan de EU-richtlijnen.
Strato-datacenters die deze website hosten, zijn door TÜV Süd getest en gecertificeerd volgens ISO 27001 voor gegevensbeveiliging

Privacybeleid bij gebruik van SSL-codering

Om uw verzonden gegevens optimaal te beschermen, gebruiken de website-exploitanten SSL-codering. U herkent dergelijke gecodeerde verbindingen met het voorvoegsel “https: //” in de paginalink in de adresbalk van uw browser. Niet-versleutelde pagina’s worden geïdentificeerd door “http: //”.

Alle gegevens die u naar deze website verzendt, zoals vragen of logins, kunnen niet worden gelezen door derden dankzij SSL-codering.

Bereikmeting en cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor de pseudonieme bereikmeting, die worden verzonden van onze server of de server van een derde partij naar de browser van de gebruiker. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website. Als u geen afstandmetende cookies op uw apparaat wilt opslaan, kunt u hier bezwaar tegen het gebruik van deze bestanden maken:

– Cookie-deactiveringspagina, zie de rechterkant van deze zijbalk
– Cookie-opt-outpagina van het Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
– Cookie-deactiveringspagina van de Amerikaanse website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ – Cookie-deactiveringspagina van de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1# ! /

Populaire browsers bieden de voorkeursoptie om geen cookies toe te staan. Opmerking: Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Klanten kunnen zich NIET bij ons registreren. We bieden GEEN abonnement op een nieuwsbrief. We hebben een GEEN contactformulier.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en draagt ​​uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk is toegestaan ​​of als u instemt met het verzamelen van gegevens. Persoonlijke informatie betekent alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die kan worden teruggevoerd naar u – zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren, bewaren wij echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens op deze website. Deze toegangsgegevens omvatten z. Bijvoorbeeld het door u opgevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Vanwege de anonimisering van de gegevens zijn er geen conclusies over uw persoon mogelijk.

Opmerking: we verwerken geen persoonlijke informatie via en via deze website, omdat we u niet vragen uw naam te onthullen.

In alle andere gevallen:
– We verwerken persoonlijke gegevens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende gebruikers en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming.
– De verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitiem belang om onze contractueel overeengekomen diensten te vervullen en om onze online diensten te optimaliseren.

Contactinformatie verwerken

Als u via de aangeboden contactopties contact met ons opneemt als websitebeheerder, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet bekendgemaakt aan derden.

Omgaan met opmerkingen en bijdragen

Als u een bericht achterlaat of een opmerking plaatst op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. DSGVO en dient de veiligheid van ons als een websitebeheerder: want als uw commentaar de toepasselijke wetgeving schendt, kunnen we vervolgd worden, daarom hebben wij een belang bij de identiteit van de auteur van de opmerking of bijdrage.

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en uw persoonlijke gegevens te beperken of te verwijderen. Indien van toepassing kunt u ook uw recht op gegevensportabiliteit claimen. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij het betreffende regelgevende agentschap.

Verwijdering van gegevens

Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijv. Bewaring van gegevens), hebt u het recht om uw gegevens te verwijderen. Gegevens die door ons zijn opgeslagen, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor hun doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens vereist zijn voor legitieme wettelijke doeleinden, is de gegevensverwerking beperkt. In dit geval zijn de gegevens vergrendeld en niet verwerkt voor andere doeleinden.

recht op

Gebruikers van deze website kunnen op elk moment hun recht op bezwaar uitoefenen en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Als u wilt dat een correctie, blokkeren, wissen of informatie over de opgeslagen over u persoonsgegevens of vragen over. Het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of om een ​​toestemming intrekken van gegevens, kunt u contact opnemen via het volgende e-mail adres : [mailto:info (at) hk-septemberkunst.nl]

Systeem van derden als een kleine helper-programmeur achter deze WordPress-website, integratie van diensten en inhoud van derden (bijv. Google-lettertypen of YouTube-video’s)

Na fabrikantinformatie gebruiken we alleen onkritische plug-ins, met name:
Shariff, Sociale Count Plus, Wordfence Veiligheid, WP Super Cache, Google XML Sitemaps, Yoast SEO, XML sitemap en feeds van Google Nieuws, Foto Cleaner, Media Bestandshernoeming, Media Cleaner, EWWW Image Optimizer, Resize Image Na het uploaden, 404page, pop Builder , User Role Editor, WordPress Importer, WPML
We gebruiken ook: YouTube-verbindingen, gebruik van sessiecookies, het gebruik van de Google Remarketing-tag, het gebruik van tekstontwerpen van datenschutz.org

Dus je kunt ons leuk vinden, we gebruiken de Duitse “Shariff” plug-in, het is compliant en veilig.

………………….
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber

[Stichting ArtAaalten, Loes Tieman, Vorsitzende der Stiftung Art Aalten TEL 0031 615441023, Mail: info(at)hk-septemberkunst.nl / Mail: info(at)septemberkunst.de]

informieren.

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO.

Zugriffsdaten

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Server-Logfiles

Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider (STRATO) erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und speichert diese als „Server-Logfiles“ ab.
Folgende Daten werden so protokolliert:

• Besuchte Website
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
• Menge der gesendeten Daten in Byte
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
• Verwendeter Browser
• Verwendetes Betriebssystem
• Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form)

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der Website. Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist.

Bei jedem Aufruf dieser Webseite geht Ihre IP-Adresse temporär an unseren Auftragnehmer STRATO. Mit diesen haben wir nach §28 DSGVO einen Auftragsverarbeiter-Vertrag abgeschlossen, um die EU-Richtlinien gesichert einzuhalten.
Strato-Rechenzentren, auf denen diese Webseite liegt, ist vom TÜV Süd nach ISO 27001 auf Datensicherheit geprüft und zertifiziert worden

Datenschutzerklärung bei Verwendung einer SSL-Verschlüsselung

Um Ihre übermittelten Daten bestmöglich zu schützen nutzen die Websitebetreiber eine SSLVerschlüsselung. Sie erkennen derart verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix “https://“ im Seitenlink in der Adresszeile Ihres Browsers. Unverschlüsselte Seite sind durch „http://“ gekennzeichnet.

Sämtliche Daten, welche Sie an diese Website übermitteln – etwa bei Anfragen oder Logins – können dank SSL-Verschlüsselung nicht von Dritten gelesen werden.

Reichweitenmessung & Cookies

Diese Website verwendet Cookies zur pseudonymisierten Reichweitenmessung, die entweder von unserem Server oder dem Server Dritter an den Browser des Nutzers übertragen werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. Falls Sie nicht möchten, dass Cookies zur Reichweitenmessung auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, können Sie dem Einsatz dieser Dateien hier widersprechen:

– Cookie-Deaktivierungsseite siehe rechts in dieser Seitenleiste
– Cookie-Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
– Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ – Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.

Kunden können sich bei uns NICHT registrieren. Wir bieten KEIN Abonnement eines Newsletters an. Wir verfügen über ein KEIN Kontaktformular.

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Diese Website können Sie auch besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur Verbesserung unseres Online-Angebotes speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre Zugriffsdaten auf diese Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z. B. die von Ihnen angeforderte Datei oder der Name Ihres Internet-Providers. Durch die Anonymisierung der Daten sind Rückschlüsse auf Ihre Person nicht möglich.

Hinweis: Wir verarbeiten keine personenbezogener Daten mithilfe und durch diese Webseite, da wir Sie auch nicht bitten, Ihren Namen preiszugeben.

In allen anderen Fällen gilt:
– Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der betreffenden Nutzer und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen.
– Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund unseres berechtigten Interesses zur Erfüllung unserer vertraglich vereinbarten Leistungen und zur Optimierung unseres Online-Angebotes.

Umgang mit Kontaktdaten

Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen

Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse gespeichert. Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiber: Denn sollte Ihr Kommentar gegen geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb wir ein Interesse an der Identität des Kommentar- bzw. Beitragsautors haben.

Rechte des Nutzers

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.

Löschung von Daten

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.

Widerspruchsrecht

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.

Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: [mailto:Datenschutz@HK-Werbeagentur.de]

Drittsystem als kleine Helferprogrammer hinter dieser WordPress-Website, Einbindungen von Diensten und Inhalten Dritter (z. B. Google-Fonts oder YouTubeVideos)

Nach Hersteller-Information benutzen wir nur unkritische Plugins, insbesondere:
Shariff, Social Count Plus, Wordfence Security, WP Super Cache, Google XML Sitemaps, Yoast SEO, XML Sitemap & Google News feeds, Foto Cleaner, Media File Renamer, Media Cleaner, EWWW Image Optimizer, Resize Image After Upload, 404page, Popup Builder, User Role Editor, WordPress Importer, WPML
Weiter verwenden wir: YouTube-Verbindungen, Verwendung von Session-Cookies, der Nutzung des Google Remarketing-Tags, die Verwendung von Textentwürfen von datenschutz.org

Damit Sie uns liken können, verwenden wir das deutsche „Shariff“ Plugin, es ist regelkonform und sicher:

Mit den neuen Share-Buttons können Sie Social Media nutzen, ohne Ihre Privatsphäre unnötig aufs Spiel zu setzen. Das c’t-Projekt ersetzt die üblichen Share-Buttons der Social Networks und schützt Ihr Surf-Verhalten vor neugierigen Blicken. Dennoch reicht ein einziger Klick auf den Button, um Informationen mit anderen zu teilen. Sie müssen hierfür nichts weiter unternehmen – der Webmaster hat sich bereits um alles gekümmert.

Die üblichen, bisherigen Social-Media-Buttons übertragen die User-Daten bei jedem Seitenaufruf an Facebook & Co. und geben den sozialen Netzwerken genaue Auskunft über Ihr Surfverhalten (User Tracking). Dazu müssen Sie weder eingeloggt noch Mitglied des Netzwerks sein. Dagegen stellen die neuen Share-Buttons den direkten Kontakt zwischen Social Network und Besucher erst dann her, wenn letzterer aktiv auf den Share-Button klickt.

Damit verhinderen die Share-Buttons, dass Sie auf jeder besuchten Seite eine digitale Spur hinterlassen, und verbessert den Datenschutz. Dann können Sie nach Gutdünken liken, +1en oder tweeten – mehr Informationen erhält das soziale Netzwerk nicht.

Die Anzeige der “Likes” kommt dank c’t-Projekt vom Betreiber der Seite mit den Knöpfen. Weil Shariff vom Webmaster eingebunden wird, müssen Sie als Besucher nichts weiter tun.

Der Privacy-Vorteil unser neuen Share-Buttons

Die alten, verbreiteten Share-Buttons stellen ein erhebliches Datenschutz-Problem dar, weil sie unbemerkt Kontakt zu den Servern der sozialen Netzwerke herstellen. So schickt beispielsweise Facebook die Zahl der “Likes” direkt an den Browser des Besuchers – und protokolliert dabei das individuelle Surf-Verhalten.

Unsere hier verwendeten neuen Share-Buttons treten hier als Zwischeninstanz auf:

An Stelle des Browsers fragt der Server des Webseiten-Betreibers die Zahl der Likes ab – und dies auch nur einmal pro Minute, um den Traffic in Grenzen zu halten.

Der Besucher bleibt hierbei anonym.

Cookie Einstellungen - Preference

Bitte wählen Sie eine Option. Sie können mehr Informationen über die Auswirkungen Ihrer Wahl finden unter Hilfe. - Please select an option. You can find more information about the consequences of your choice at Help.

Ihre Wahl wurde gesichert! - Your selection was saved!

Hilfe - Help

Hilfe - Help

Um weiterzukommen, muss eine Cookie-Wahl ausgewählt werden. Hier unten ist ein Beispiel der verschiedenen Optionen und der Bedeutungen. - To continue, you must make a cookie selection. Below is an explanation of the different options and their meaning.

  • Alle Cookies zulassen - Accept all cookies:
    Alle Cookies wie Tracking und Analyse Cookies. - All cookies such as tracking and analytics cookies.
  • Keine Cookies zulassen - Reject all cookies:
    Keinerlei Cookies, ausgenommen solche, die technisch notwendig gesetzt werden. - No cookies except for those necessary for technical reasons are set.

Sie können jederzeit Ihre Cookie-Einstellungen ändern: Datenschutz - You can change your cookie setting here anytime: privacy

Zurück - Back

Klick auf den Button unten, um sich aus Google Analytics Datenerhebung heraus zu nehmen. Click on the button below to opt-out of Google Analytics.
Opt-out

You've successfully opted out from Google Analytics.

Datum - Time stampBenutzeraktion - User action